De stem van alle HMC studenten,dat is de studentenraad.


Welke onderwerpen zijn 'top of mind'?

Hoe chill is het dat jij als student inspraak hebt in wat er gebeurt binnen de school én dat de studentenraad jou daarin vertegenwoordigt. De studentenraad bestaat uit zes studenten. Pien de Haan, Renske de Jong en Michael Schmidt vertegenwoordigen locatie Amsterdam en Senna Adegeest, Carolina Mosttowfi en Biena Bergman (voorzitter) vertegenwoordigen locatie Rotterdam. Zij zijn de stem van alle studenten van het HMC. Voor zowel locatie Rotterdam als Amsterdam. Iedere maand vergaderen ze over verschillende onderwerpen die ze vanuit de studenten te horen krijgen. Hoe dit precies te werk gaat en welke onderwerpen er worden besproken (het rooster bijvoorbeeld 😉), leggen ze uit in onderstaand interview tezamen met onze locatiedirecteuren Marjolein en Stephan.

Wat doe je precies als studentenraad en wat bespreken jullie?

“Behalve dat we vergaderen en met studenten in gesprek zijn, zijn we ook veel in gesprek met locatiedirecteuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht,” vertelt Michael. “Verder krijgen we veel informatie vanuit het JOB mbo. Deze organisatie steunt ons in allerlei zaken die studenten en studentenraden aangaan, vooral met betrekking tot de rechten en plichten. Afgelopen jaar is het onderwerp corona en de maatregelen veel aan bod geweest. Als studentenraad zijn we de brug tussen studenten en de bestuursorganen van de school.”

“JOB mbo doet elke twee jaar een onderzoek op mbo instellingen. Zo ook bij ons op school. Hieruit kunnen wij zien waar de verbeterpunten liggen en ondernemen wij actie. Zo was de stage bijvoorbeeld een verbeterpunt. Wij spreken hierover met het desbetreffende team en stellen hier de vragen die komen vanuit studenten.”

Waarin bemiddelen jullie nog meer en hoe werkt dit?

Renske: “Vanuit de studenten horen wij waar zij tegenaan lopen. Zo hebben we feedback ontvangen over het taalonderwijs op het HMC. Vanuit de studentenraad sturen we vervolgens een vragenlijst naar de SLB’ers van de eerste- en tweedejaars en daarna gaan we in gesprek met de locatiedirecteuren. Afgelopen jaar zijn we ook uitgenodigd bij het corona-overleg en vertegenwoordigen wij de kijk op de maatregelen vanuit de studenten. Ook het rooster is de afgelopen periode behandeld.”

Locatiedirecteuren, hoe ervaren jullie de samenwerking met de studentenraad?

“De samenwerking ervaren wij als heel positief”, vertelt Marjolein. “Een aantal keer per schooljaar spreken wij met de studenten. Ze denken goed na over wat er beter kan. Wat werkt wel? Wat werk niet? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende aandacht hebben voor onze studenten als er lastige beslissingen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het rooster.”

Ok, het rooster hoor ik nu voor de tweede keer. Wat is hierin de rol van de studentenraad?

“Het rooster was al een tijdje een probleem en Marjolein en Stephan betrokken ons hier vorig jaar actief bij,” vertelt Senna. “We zijn in gesprek gegaan met een extern bureau om onze verwachtingen en ervaringen te delen. Vervolgens zijn we op de hoogte gehouden over de conclusie van het onderzoek. Zo legde zij ons o.a. uit dat bij het maken van het rooster veel partijen betrokken zijn. Door deze uitleg krijgen wij een helder beeld over het rooster en hoe deze tot stand komt. Tijdens het laatste overleg met Marjolein en Stephan vertelden zij ons waar de roostermakers, n.a.v. het onderzoek, mee bezig zijn en wat er is veranderd.''

Locatiedirecteuren, en? Wat is er uit het onderzoek van het rooster gekomen en wat gaat er veranderen?

“Er zijn veel mensen betrokken bij het maken van een rooster, zoals docenten en instructeurs in de onderwijsteams maar ook de teamleiders van de verschillende opleidingen. Daarnaast hebben we veel klassen met studenten op school en zetten we elk lokaal in voor lessen,” vertelt Stephan. “De samenwerking tussen al deze verschillende mensen die er samen voor moeten zorgen om tot een goed rooster te komen, is een belangrijk aandachtspunt. Dan is het afspreken van een goede, werkbare planning een belangrijke stap. We werken inmiddels met een planning waarin we van week tot week inzichtelijk hebben met elkaar wat er moet gebeuren en wie wat doet. Het is ons voor de ingang van de tweede periode gelukt om het rooster een week voorafgaand te publiceren. De ambitie is om dit in de volgende fase nog verder naar voren te halen zodat studenten en docenten/instructeurs nog eerder zicht hebben in hun nieuwe rooster. Met de studentenraad blijven we hierover in gesprek om te horen hoe studenten de verbeteringen ervaren.”

En dan? Als een student jullie benadert. Hoe ziet dat traject eruit?

“We kijken eerst hoe urgent de vraag is,” legt Pien uit. “We zetten de vraag vaak op de agenda voor het eerstvolgende overleg. Tijdens het overleg kijken we of er aanvullend onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld een enquête onder een grotere groep studenten. Dit doen we om een breder beeld te krijgen. Daarna bespreken we de uitkomst met de personen binnen de school die over dit onderwerp gaan. We koppelen dit traject terug naar de student (dit doen we natuurlijk ook als we geen aanvullend onderzoek doen) en leggen uit wat we hebben gedaan en wat er is besloten.”

Waarvoor en hoe kunnen studenten jullie benaderen?

Biena: “Studenten kunnen ons voor alle school gerelateerde zaken benaderen, zoals examens, lesmateriaal en het rooster. Maar ook voor tips, opmerkingen of leuke ideeën. Op beide locaties hangt een E(erste) H(ulp) V(voor) S(tudenten) bus waar studenten een briefje achter kunnen laten met hun idee, tip of probleem. Ook kunnen studenten mailen naar studentraad@hmcollege.nl.

Heb jij een probleem, idee of tip voor de studentenraad? Stuur een e-mail naar studentraad@hmcollege.nl.